Boeci, el traductor


Amb la invasió dels pobles bàrbars a les províncies occidentals de l'imperi romà es va trencar la unitat política i el saber clàssic i cristià corria el risc de perdre. En aquesta situació de crisi van sorgir alguns homes d'entre els romans més cultes que van recopilar tot el saber del seu temps en obres més extenses que profundes i que seran el germen de futurs renaixements culturals. Tot i que els segles V i VI es consideren deserts intel·lectuals, cal no oblidar les figures que van aspirar a mantenir una continuïtat cultural, traduint, transmetent i divulgant els textos del passat, ja que, malgrat tot, van deixar una profunda petjada en el pensament cristià; aquest va ser el cas de Calcidio, Mario Victorino, Macrobi, Marcià Capela, Claudià Mamerto, Manlio Severino Boecio, Casiodoro, Sant Gregori el Gran, Sant Isidor de Sevilla i Sant Beda el Venerable.

Anicio Manlio Severino Boecio va néixer a Roma l'any 480, cinquanta anys després de la mort de Sant Agustí; va passar a Atenes la seva joventut on va estudiar l'aristotelisme, el neoplatonisme i l'estoïcisme. L'any 510 Teodorico el va nomenar conceller seu, però acusat de traïció, va ser empresonat i executat a Pavia l'any 524. Boeci està situat en el límit entre una civilització que agonitzava i una altra que començava, i per aquest motiu se li conegui com l'últim romà i el primer escolàstic. Itàlia, i occident en general, s'havien aïllat de la llengua grega que va ser la matriu de la cultura filosòfica; els teòlegs llatins, a partir de Sant Agustí, havien deixat de llegir als grecs i els textos aristotèlics eren pocs o mal coneguts a través de comentadors neoplatònics.

L'obra ingent de Boeci consistirà fonamentalment en traduir les obres d'Aristòtil i de Plató, comentar-les i demostrar la seva concordança. La consolació de la filosofia de Boeci se'ns presenta com un viatge a la pròpia consciència, en la qual descobrim la contemplació del bé i la semblança divina, de manera que en el pas de les il·lusions a la veritat se'ns ofereix una progressiva interiorització de la reflexió. En aquesta obra, escrita a la presó, Boeci presenta la filosofia sota la imatge d'una dona majestuosa que el consola i li ensenya que la veritable felicitat resideix en l'amor al bé i en l'abandó a la divina providència. En els opuscles de Boecio subjau una teologia absolutament tècnica i res històrica, amb una justificació bíblica allunyada de l'experiència i de l'estil patrístic. No és estrany que la seva teologia trobés certes reserves al segle XII i que, els ambients agustinians, negadors de l'autonomia racional, fossin especialment crítics amb la seva obra.

El mèrit innegable de Boeci va ser la traducció dels textos dels mestres, ja que en el camp de la filosofia el llatí estava molt desproveït de recursos. "Proportio" tradueix "Analogia"; "Ràtio" hereta el capital complex del "Logos"; "Forma" tradueix la riquesa semàntica del "eidos"; i el binomi "intellectus" - "intelligentia" tradueix estrictament el grec "nous" i reforça la distinció entre "intellectus" i "ràtio". Boeci és el creador de tot un aparell tècnic encarregat d'expressar la lògica metafísica. Un cas típic d'aquest tecnicisme serà la distinció entre "esse / id quod est" i "quo est / quod est" que tant va influir en Gilbert de Poitiers en la seva teologia de la Trinitat. A més aconsegueix precisar una sèrie de definicions que es faran clàssiques en la filosofia cristiana posterior, com la de naturalesa i persona, substància, hipòstasi, essència i subsistència.

En el camp de la cristologia i de la teologia trinitària generalment se li escapa a Boeci l'elaborada teologia dels capadocios, reflectida en les obres de Sant Ambrosio i de Sant Hilari; en canvi, li són molt més assequibles els plantejaments de Sant Agustí, en els quals troba especialment una gran preocupació per la unitat de la natura. Els pares grecs, igual que Sant Agustí, van ser els primers que van fonamentar el constitutiu formal de les persones divines en la relació, preparant el camí a Boeci, el qual, davant la insuficiència de les definicions precedents, elabora metafísicament millor que Sant Agustí el concepte de persona com a relació. El prim anàlisi i la depurada tècnica del llenguatge de Boeci van fer d'ell el mestre immediat del mètode escolàstic. En activar els principis metodològics de Boeci sota el signe de la dialèctica es va obrir un període humanista durant tot el segle XII.

Hugo de Sant Víctor serà dels primers a agrair i seguir les aportacions de Boeci. L'escola de Chartres, fundada per Fulberto a la fi del segle X, aconseguirà la seva esplendor a la primera meitat del segle XII i els seus millors representants, sempre platònics i realistes com Bernardo de Chartres, Gilberto de la Porrée, Thierry de Chartres i Clarembaud de Conches van ser comentadors de Boeci i hereus de la seva epistemologia. Boeci va aconseguir fer accessible el pensament de Plató i d'Aristòtil als llatins, però la seva obra inacabada no va aconseguir oferir una comprensió completa de la filosofia grega.
 
Bona part de les divagacions de la primera edat mitjana al voltant de la filosofia grega són degudes al fet que Boeci va trair a Aristòtil en el mateix punt en què les seves simpaties pel neoplatonisme s'inclinaven cap a una mena d'eclecticisme. Tot i així Boeci ens va llegar una metafísica del bé absolut; la idea de la racionalitat del cosmos; la responsabilitat humana en l'opció pels valors; el caràcter llatí de la consciència d'un mateix; i la unió de la llibertat humana amb el coneixement diví que constituiran durant molts segles els problemes principals del cristianisme culte. En Boeci es presenten foses una metafísica platònica, una lògica moderada segons els esquemes aristotèlics i una ètica estoica, que, en conjunt, marcarà gran part de la teologia cristiana occidental.

Després que Occident va haver rebut i assimilat l'obra agustiniana, va començar un període de forta exaltació i renaixement de la raó que s'inicia al segle IX i s'estén fins a finals del segle XII. Carlemany es va proposar organitzar l'ensenyament i va portar d'Itàlia i Anglaterra alguns com Pedro de Pisa i Alcuino perquè posessin en marxa les escoles que, a l'ombra de la cort imperial, no trigarien a produir fruits. Sorgeixen així, a més de l'escola palatina, corrent el temps, les escoles de Fulda, Tours, York, Auxerre, Chartres i la de Sant Víctor a París de manera que el renaixement carolingi va recopilar els gèrmens d'un estricte renéixer de la filosofia. Durant aquest temps la disputa sobre els universals va constituir la gran controvèrsia a la qual es van sumar els noms de Fredegisio de Tours, Gerberto, Odón de Tournai, Heirico d'Auxerre, Roscelino de Compiègne, Guillermo de Champeaux, Adelardo de Bath i Gualterio de Mortagne. Bàsicament la qüestió dels universals va consistir a preguntar-se en quina mesura el concepte respon a una realitat objectiva i les solucions aportades van ser des del realisme exagerat fins al conceptualisme. .


29/09/2017 09:00:00