Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

La misericòrdia de Déu

La paràbola del fill pròdig expressa les entranyes misericordioses del nostre Pare Déu


La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla, pero profunda la realidad de la conversión. Esta es la expresión más concreta de la obra del amor y de la presencia de la misericordia en el mundo humano. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material: la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre.

Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus discípulos y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones, como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja « vencer por el mal », sino que « vence con el bien al mal »,Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. No obstante múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente necesaria en nuestros tiempos. (S. Joan Pau II., Dives in misericordia. Cap IV)

Podem seguir alguns textos orientatius de Dives in Misericordia de S. Joan Pau II (cap IV)

En què consisteix el perdó?

"Llegim en efecte que quan el pare va albirar de lluny el fill pròdig que tornava a casa,«li va sortir commogut a la trobada, li va tirar els braços al coll i el besà». Està obrant certament a impulsos d'un profund afecte, la qual cosa explica també la seva generositat cap al fill, aquella generositat que indignarà tant al fill gran. No obstant això les causes de la commoció cal buscar-les més en profunditat. Sí, el pare és conscient que s'ha salvat un bé fonamental: el bé de la humanitat del seu fill. Si bé aquest havia malgastat el patrimoni, però ha quedat fora de perill la seva humanitat. És més, aquesta ha estat d'alguna manera trobada de nou."

En què consisteix la misericòrdia?

"La misericòrdia -tal com Crist ens l'ha presentat en la paràbola del fill pròdig- té la forma interior de l'amor, que en el Nou Testament es diu àgape. Tal amor és capaç d'inclinar cap a tot fill pròdig, tota misèria humana i singularment cap a tota misèria moral o pecat. Quan això passa, el que és objecte de misericòrdia no se sent humiliat, sinó com trobat de nou i «revaloritzat». El pare li manifesta, particularment, la seva alegria per haver estat «trobat de nou» i per «haver ressuscitat». Aquesta alegria indica un bé inviolat: un fill, per més que sigui pròdig, no deixa de ser fill real del seu pare; indica a més un bé trobat de nou, que en el cas del fill pròdig va ser la tornada a la veritat de si mateix."

Què és l'esperit de conversió?

La paràbola del fill pròdig expressa de manera senzilla, però profunda la realitat de la conversió. Aquesta és l'expressió més concreta de l'obra de l'amor i de la presència de la misericòrdia en el món humà. El significat veritable i propi de la misericòrdia al món no consisteix únicament en la mirada, encara que sigui la més penetrant i compassiva, dirigida al mal moral, físic o material: la misericòrdia es manifesta en el seu aspecte veritable i propi, quan revalida, promou i extreu el bé de totes les formes de mal existents al món i en l'home. Així entesa, constitueix el contingut fonamental del missatge messiànic de Crist i la força constitutiva de la seva missió. (...) cal que la genuïna cara de la misericòrdia sigui sempre desvetllat de nou.


28/04/2015 09:00:00