Pregar Junts IV

Els llocs de la celebració, l'altar, la porta


Els llocs de la celebració

Una importància rellevant adquireix, en el context del Jubileu, els llocs de la celebració, en particular: l'altar, la porta, la pila baptismal i el lloc i la seu per a la celebració del sagrament de la Reconciliació o penitència. Com aprenem de la història, la seva dimensió mistagògica ha assumit una importància rellevant sobretot al poble senzill en què, més enllà de qualsevol altra catequesi verbal, la imatge i la iconografia han jugat un paper fonamental per iniciar els cristians, i als mateixos catecúmens, en els misteris de la vida cristiana.

L'altar
 
Si l'altar té una peculiar importància pròpia durant tot l'Any litúrgic, com a centre sacramental de l'església i lloc del sacrifici de Crist i del banquet eucarístic, adquireix en aquest Any Sant una llum totalment particular. L'altar, en efecte, es converteix en centre de convergència no només de la sacramentalitat de l'Església, sinó de la infinita misericòrdia del Pare, que es manifesta en múltiples aspectes i que en el sacrifici del Fill troba la síntesi perfecta i salvífica. Per aquest motiu, s'ha de tenir gran cura de tots els llocs litúrgics, però l'altar adquireix una importància eminent respecte als altres, que es faci, per tant, de manera que, en la seva sòbria ornamentació (flors, estovalles, espelmes, etc.), manifesti el gran misteri que en ell se celebra i al qual remet també el crucifix, únic, col·locat a prop i en relació amb l'altar mateix. S'ha d'infondre en tots els fidels un respecte gran pel que fa a aquest lloc, evitant recobrir o posar sobre objectes o adorns aliens a ell; cal tenir en compte, a més, que l'altar no és el lloc des del qual es guia o presideix l'assemblea o es proclamen les lectures, per les funcions hi ha llocs ben precisos com la seu i l'ambó, sinó el lloc de la Litúrgia eucarística i de l'Anàfora. Que no sigui, per tant, el lloc «perennement habitat» per la presència del prevere o dels altres ministres. A través dels moments processionals d'un lloc litúrgic a un altre, en efecte, s'expressa la funció mistagògica de la litúrgia d'iniciar al poble de Déu als misteris de la fe mitjançant signes sensibles.
 
La porta

Mentre que l'atri és espai indicatiu de l'acollida materna de l'Església, la porta representa a Crist, «porta» del ramat (cf. Jn 10,7). A aquest valor iconològic s'hauria de reconduir el programa iconogràfic de la porta d'ingrés, que no és casual o accessori, sinó constitutiu del lloc mateix, especialment-ment en aquells llocs en què  serà present la Porta de la Misericòrdia. Ella, en efecte, bé per mitjà de la seva majestuositat o per mitjà de la seva decoració, ha de remetre al que representa, de manera senzilla i noble. S'ha de valorar, per tant, aquest lloc, tant en la seva iconografia i decoració com en els moviments processionals i en les celebracions sacramentals com, per exemple, els Ritus d'acollida en el Ritu del Baptisme; la processó d'ingrés a la Missa, l'acollida dels esposos en el Ritu del matrimoni; l'acollida del difunt en el Ritu d'exèquies.


28/07/2016 09:00:00